Internet Archive BookReader

Sailm Dhaibhidh maille ri Laoidhean o'n scrioptur naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia, air an leasachadh, agus air an cuir a mach reir seolaidh, iarrtuis, agus ughdarais Seanaidh Earra-ghaeil. /